Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

Privacybeleid Exedo BV

Exedo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Exedo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de uitvoering van uw opdracht aan ons;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Deze maatregelen betreffen in ieder geval, maar niet uitsluitend de zaken als onderstaand genoemd bij ‘Beveiliging’.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij en uitsluitend wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Exedo B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Exedo B.V.
Alfred Nobelstraat 9
2665 KZ  Bleiswijk
info@exedo.nl
(010) 2266400

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Exedo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De totstandkoming en uitvoering van alle in de opdracht of overeenkomst genoemde werkzaamheden;
 • Domeinnamen van klanten op de juiste (bedrijfs)naam zetten
 • Nieuwsbrieven naar klanten over gerelateerde diensten
 • Analysedoeleinden om websites verder te ontwikkelen en te verbeteren

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam en initialen
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

In een overeenkomst tussen Exedo met een andere partij dragen wij er zorg voor dat dezelfde verplichtingen uitgevoerd worden inzake uw persoonsgegevens als de verplichtingen die uit dit privacybeleid volgen. De enige uitzondering hierop is wanneer er een wettelijke verplichting geldt. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Exedo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor de financiële administratie benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Firewalls en up-to-date antivirussoftware
 • Persoonlijke inlogaccounts en sterk wachtwoordbeleid;
 • Wij werken uitsluitend met gerenommeerde datacenters;
 • Onze online systemen zijn dubbel uitgevoerd;
 • Persoonsgegevens worden versleuteld verstuurd;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Ons (paperless) kantoor beschikt over actieve beveiliging.

Uiteraard zijn al onze medewerkers doordrongen van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van de partijen waarmee wij samenwerken. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u in dat geval vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan u hierover te allen tijde contact met ons opnemen, wij zorgen in dat geval graag voor een bevredigende oplossing.

Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.